Świadectwa charakterystyki energetycznej

Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadziła w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez uprawnionego specjalistę dokument określający zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu.

Zapotrzebowanie na energię obejmuje:

 • ogrzewanie i wentylację
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • chłodzenie
 • na oświetlenie pomieszczeń (dla budynków użyteczności publicznej)

Kiedy należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna, a także dla wszystkich budynków użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 1000 m2.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Nowopowstały budynek bez świadectwa nie zostanie dopuszczony do użytkowania.

Obowiązek ten nie dotyczy nast. budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2×rok),
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W zakres usługi wchodzą:

 • wizja lokalna,
 • analiza dokumentacji technicznej,
 • obliczenie charakterystyki energetycznej budynku,
 • sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • przekazanie klientowi świadectwa w formie papierowej (oryginał plus kopia) oraz elektronicznej,
 • przechowywanie przez 10 lat kopii świadectwa wraz z arkuszami obliczeniowymi.

Do wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Inwestor w miarę możliwości powinien przygotować następujące dokumenty:

 • Projekt Architektoniczny Budynku
 • Projekt Instalacji Centralnego Ogrzewania
 • Projekt Instalacji Przygotowania Ciepłej Wody Użytkowej
 • Projekt Instalacji Wentylacji i Klimatyzacji (w przypadku gdy w budynku istnieją takie instalacje)
 • Projekt Instalacji Elektrycznej (w przypadku budynków użyteczności publicznej)
 • Dane Techniczne materiałów budowlanych (okna, drzwi, izolacje, kotły c.o. i c.w.u., pompy obiegowe itp.)

Brak ww. dokumentów może utrudnić przygotowanie Certyfikatu. W takiej sytuacji konieczna jest inwentaryzacja budynku oraz istniejących instalacji co pociąga za sobą dodatkowe koszty. W razie braku dokumentów ważna jest także znajomość materiałów oraz konstrukcji budynku przez jego właściciela.

Harmonogram wykonania usługi:

 • Wizja lokalna obiektu, ostateczna wycena, ustalenie szczegółów zlecenia, terminu realizacji, rozmowa z Inwestorem dotycząca szczegółów technicznych, przekazanie dokumentacji budynku,
 • W razie konieczności – Inwentaryzacja budynku,
 • Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej,
 • Ostateczne Spotkanie z Klientem, przekazanie pobranej dokumentacji, przekazanie wykonanego w formie papierowej oraz elektronicznej Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.