Audyty energetyczne i termomodernizacja

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt Energetyczny upoważnia do otrzymania wsparcia finansowego w postaci premii termomodernizacyjnej na podstawie w/w ustawy.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne są to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej dla budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Co to jest premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Stanowi ona spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora i przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

Premię termomodernizacyjn przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy.

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana po wykazaniu, że realizowana inwestycja spełnia wszystkie wymagania ustawowe, czyli jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – o co najmniej 10%;
 • w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – o co najmniej 15%;
 • pozostałych budynkach – co najmniej o 25%

LUB

 1. zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25%

LUB

 1. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20%

LUB

 1. zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji, przy czym nie może ona być większa niż:

 1. 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 2. dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Jakich budynków dotyczy Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów?

System ten obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne w następujących obiektach:

 • budynkach mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie);
 • budynkach zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domy dziecka, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory…)
 • budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe…).

Możliwość komentowania jest wyłączona.