Aktualności

Od lipca 2012 r zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiegi i Rady Europy nr 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. mają być w Polsce wprowadzone przepisy ustanawiające sankcje finansowe za brak świadectwa energetycznego przy obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym (sprzedaż, wynajem).

Art 27 Dyrektywy stanowi:
„Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich egzekwowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Najpóźniej do dnia 9 stycznia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję, a następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o wszystkich późniejszych zmianach, które ich dotyczą.”

Art. 28 Dyrektywy:
„1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 9 lipca 2012 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 2–18 oraz art. 20 i 27.”

W związku ze zmianą Dyrektywy 2002/91/WE i jej aktualizacją do wersji 2010/31/UE szykują się zmiany w polskim prawie. W marcu 2011 przedstawiono Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.