Witam na stronie firmy KRAKENERGO!

Szanowni Państwo!

Oferuję Państwu usługi z zakresu certyfikacji energetycznej w budownictwie, jak również optymalizacji zużycia energii na ogrzewanie budynków i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, oraz badań termowizyjnych budynków, instalacji (elektrycznych, co, ciepłej wody użytkowej i innych) i maszyn (silników i przekładni, taśmociągów, silników elektrycznych itp.).

Posiadam (potwierdzone wpisem nr 8127 na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) państwowe uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nabyte po ukończeniu studiów podyplomowych w kierunku audytingu i certyfikacji energetycznej na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Moim celem jest również upowszechnienie zastosowania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii energetycznych w budownictwie. Ich zastosowanie oprócz wymiernych oszczędności finansowych daje trudny do przecenienia efekt ekologiczny w postaci czystego środowiska w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakres świadczonych usług:
Świadectwa energetyczne,
Badanie budynków kamerą termowizyjną,
Audyty energetyczne,
Optymalizacja kosztów wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej,
Dobór źródeł ciepła,
Wykonywanie projektowanych charakterystyk energetycznych budynków,
Odnawialne źródła energii.

Jeżeli Państwo budują, sprzedają, wynajmują budynek, dom lub mieszkanie to będą Państwo potrzebowali świadectwo (certyfikat) charakterystyki energetycznej!

Zgodnie z obowiązującyn Prawem Budowlanym każdy nowo wybudowany budynek (z wyłączeniem przypadków określonych w Art. 5 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane), aby został oddany do użytkowania musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Ponadto każdy budynek i lokal (z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 7 ustawy), jeśli jest sprzedawany lub wynajmowany musi mieć sporządzony certyfikat energetyczny.
Art. 5 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane stanowi, że przepisów nakładających obowiązek posiadanie świadectwa energetycznego nie stosuje się do budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponuję Państwu moje usługi jako niezależny ekspert.

Do badań i analiz używam kamer termowizyjnych frmy TESTO, urządzeń pomiarowych firm Leica Geosystems AG i OPTRIS GmbH oraz oprogramowania firmy SANKOM, i platformy RETScreen

mgr inż. Jacek Łyżwa
Jacek Łyżwa Krakenergo Kraków

Możliwość komentowania jest wyłączona.